Hana Železná Presentation at Echofluxx 14


ŠUM/NOISE


REALIZACE /

námět, režie: Hana Železná

hudební režie: Ladislav Železný

producent: Michal Rataj

produkce: Jitka Paříková

 

HLASY /

počítačový hlas: TTS syntéza

ikona televizní obrazovky: Alexandr Hemala


mužský hlas 1: David Matásek

mužský hlas 2: Dan Šváb

ženský hlas 1: Anna Synková

ženský hlas 2: Alena Štréblová


TV šum: sestřih fragmentů pořadů z TV a rádiaCREATED BY /

Conceived and directed by: Hana Železná

Music director: Ladislav Železný

Producer: Michal Rataj

Production: Jitka Paříková


VOICES /

Computer voice: TTS synthesis

TV screen icon: Alexandr Hemala


Male voice 1: David Matásek

Male voice 2: Dan Šváb

Female voice 1: Anna Synková

Female voice 2: Alena Štréblová


TV noise: edited fragments of TV and radio programmes 


synopse: Akusticko-vokální kompozice ŠUM vznikla z fragmentu textu Vymykavý pohyb do snu, ve kterém se jeho autorka Hana Železná zaměřuje na fenomén mediální masáže hromadných sdělovacích prostředků. Ty chrlí do světa recyklované mutace stále stejných obsahů, zatuhlých výrazových prostředků, nepohyblivých programových schémat. ŠUM je pokus o konfrontaci mediálního světa, jehož piedestály jsou zabořené v koláčích sledovanosti, s jeho vlastními mechanismy - multiplikací a manipulací. Kompozice se rozvíjí v pozvolném vršení slov, jejich zmnožení, a následně v mírných variacích a významových smyčkách odkazujících k samoúčelnosti mnohých mediálních mechanismů. Kromě vokálně interpretovaných textů je v kompozici pracováno i s klasickou hudbou. Způsob jejího použití poukazuje na nebezpečí banalizace hrozící uměleckým dílům vsazeným do nešetrného mediálního světa. Do světa, jehož častým mottem je produkovat pouze pro produkci samotnou.


synopsis: An acoustic and vocal composition varying the topic of media mechanisms, manipulations, and multiplication. The sonic form is based on a fragment of the script of an acoustic and textual composition called The Dislocated Transition into a Dream (Vymykavý pohyb do snu), which I wrote at the beginning of 2012 thanks to a Ministry of Culture scholarship. The idea of the composition arose and settled gradually during the time in which newspaper articles, radio and TV programmes presented to me heaps of recycled mutations of the same content, stale means of expression, and stationary programme schemes. In the resulting form I tried to confront the world of the media, whose pedestals are buried in viewer ratings pie charts and in programme success charts, using its own mechanisms – multiplication and manipulation. The composition develops by gradually piling up words, multiplying them and by slight variations and loops of meanings referring to the autotelic nature of many media mechanisms. Besides vocally rendered texts the composition also works with classical music. The way of its use refers to the threat of downplaying the works of art embedded in the thoughtless world of the media, i.e. in the world whose frequent main goal is to produce something only for the sake of production.Bio


Autorka působí jako režisérka filmových a rozhlasových dokumentů, věnuje se experimentálnímu filmu a mezioborovým projektům, ve kterých se propojuje video s hudbou a tancem.  


V dokumentární tvorbě se věnuje především portrétu. Tento žánr se v jejím ztvárnění vyznačuje stylizací, která svou vždy specifickou formou citlivě dokresluje portrétovaného člověka. Její práce v oblasti experimentálního filmu má chrakter mediálního výzkumu, obsahuje prvky narušování povrchu, rozpadu nosičů a ztrátu obrazu - významu překopírováním, zmnožením, kontrastem. Na druhou její díla vedou spíše k intimnímu prožívání.  Používá degradující mediální povrchy spíše jako součást širšího dramaturgického rámce, v němž se mísí osobní odkazy, formální postupy a specifické vlastnosti média.


Hana Železná works as a director of film and radio documentaries dedicated to experimental film and interdisciplinary projects which connects video with music and dance. 


In her documentaries, the focus is on the portrait, a stylized genre characterized by a very sensitive and specific rendering of the subject. 


Her experimental film work has the character of the Media Research and contains elements of surface erosion, decay and loss of the image carriers such as meaning copying and multiplication. Even so, her work leads one to more intimate experience with the image. Železná uses the degradation of media surfaces as part of a broader dramaturgical framework which connect personal references, formal procedures and specific properties of the medium.